BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING

LET OP: Deze juridische kennisgeving is van toepassing op de volledige inhoud van deze website onder de domeinnaam ValentinaBrentersPhotography.com (Website) en op de levering van diensten door ons, alle correspondentie per e-mail tussen ons en u. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Als u deze website gebruikt, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert, ongeacht of u zich wel of niet bij ons registreert. Als u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik deze website dan niet. Deze kennisgeving is uitgegeven door ValentinaBrentersPhotography (“Wij” “het Bedrijf”).

Introductie

U hebt toegang tot de meeste delen van deze website zonder uw gegevens bij ons te registreren. Bepaalde delen van deze Website zijn alleen voor u toegankelijk als u zich registreert. Door een deel van deze website te bezoeken, wordt u geacht deze juridische kennisgeving volledig te hebben aanvaard. Als u deze juridische kennisgeving niet volledig accepteert, moet u deze website onmiddellijk verlaten.

Het bedrijf kan deze juridische kennisgeving op elk moment herzien door dit bericht bij te werken. U dient deze website van tijd tot tijd te controleren om de huidige juridische kennisgeving te bekijken, omdat deze bindend voor u is. Bepaalde bepalingen van deze juridische kennisgeving kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangegeven juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten en licentie

Alle intellectuele eigendomsrechten binnen deze website of binnen de door het bedrijf geleverde diensten (inclusief foto’s, tekst, afbeeldingen, logo’s, iconen en geluidsopnamen) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan het bedrijf. Behalve voor de doeleinden van en onderworpen aan de voorwaarden die zijn voorgeschreven onder de auteursrechtwetgeving en soortgelijke wetgeving die van toepassing is op uw locatie, en behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst, mag u op geen enkele manier of in welke vorm dan ook gebruik maken, aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, publiceren of afgeleide werken van enig deel van deze website maken; of commercialiseer informatie, producten of diensten verkregen via enig deel van deze website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Merken

Als u een van de handelsmerken van het bedrijf gebruikt met betrekking tot onze activiteiten, producten of diensten, moet u een verklaring bijvoegen waarin u dat handelsmerk aan ons toeschrijft. U mag geen van onze handelsmerken gebruiken in of als geheel of als onderdeel van uw eigen handelsmerken; in verband met activiteiten, product(en) of diensten die niet van ons zijn; op een manier die verwarrend, misleidend of bedrieglijk kan zijn; of op een manier die ons of onze informatie, producten of diensten (inclusief deze website) in diskrediet brengt.

Toegang tot de service

Hoewel het Bedrijf ernaar streeft ervoor te zorgen dat deze Website 24 uur per dag beschikbaar is, is het Bedrijf niet aansprakelijk als deze Website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort in geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen waarover het bedrijf geen controle heeft.

Bezoekersmateriaal en -gedrag

Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, die valt onder het “Privacybeleid” op ValentinaBrentersPhotography.com, wordt al het materiaal dat u verzendt of plaatst op deze website beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten. Het Bedrijf heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Het Bedrijf en zijn aangewezen personen zijn vrij om dergelijk materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere daarin belichaamde zaken te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Het is verboden om materiaal naar of van deze Website te plaatsen of te verzenden: dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, aanzet tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, aanstootgevend, opruiend, godslasterlijk, in vertrouwensbreuk, inbreuk op de privacy of die hinder of ongemak kan veroorzaken; of waarvoor u niet alle benodigde licenties en/of goedkeuringen heeft verkregen; of dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet van of inbreuk zou maken op de rechten van een derde partij, in Nederland of enig ander land ter wereld; of die technisch schadelijk is (inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens). U mag de website niet misbruiken, inclusief maar niet beperkt tot hacking.

Het Bedrijf zal volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsautoriteiten of gerechtelijk bevel waarin het Bedrijf wordt verzocht of opgedragen de identiteit bekend te maken van, of iemand te lokaliseren die materiaal plaatst dat in strijd is met de wetgeving.
van deze voorwaarden.

Links van en naar andere websites

Links naar websites van derden op deze Website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Het Bedrijf heeft niet al deze websites van derden beoordeeld en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. Het Bedrijf onderschrijft en doet daarom geen uitspraken over deze producten, noch over het daarin gevonden materiaal, of over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.
Als u naar deze website wilt linken, mag u dit alleen doen onder de volgende voorwaarden:

  • u verwijdert, vervormt of wijzigt de grootte of het uiterlijk van het bedrijfslogo niet;
  • you do not create a frame or any other browser or border environment around this Website;
  • u impliceert op geen enkele wijze dat het Bedrijf andere producten of diensten dan het eigen product goedkeurt;
  • u geeft geen verkeerde voorstelling van zaken over uw relatie met het Bedrijf en geeft geen andere valse informatie over het Bedrijf;
  • u gebruikt op geen enkele andere wijze de op deze Website weergegeven handelsmerken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf;
  • u linkt niet vanaf een website die niet uw eigendom is; En
  • uw website geen inhoud bevat die onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of anderszins niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Het Bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de rechten die in deze Algemene Voorwaarden zijn verleend wegens schending van de bovenstaande voorwaarden in te trekken en alle maatregelen te nemen die het passend acht. U zult het Bedrijf ook volledig vrijwaren voor verlies of schade geleden door het Bedrijf of een van haar groepsmaatschappijen wegens schending van de bovenstaande voorwaarden.

Registratie

Elke registratie geldt slechts voor één enkele gebruiker. Het Bedrijf staat niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met iemand anders, noch met meerdere gebruikers op een netwerk. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uitgegeven wachtwoorden ligt bij u.

Privacy policy

Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Gebruikers van onze website moeten ons “privacybeleid” op ValentinaBrentersPhotography.com raadplegen – dat door verwijzing in deze overeenkomst is opgenomen, voor informatie over hoe we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Vrijwaring

Hoewel het Bedrijf ernaar streeft ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, garandeert het Bedrijf niet de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze Website. Het bedrijf kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze website, of in de producten en prijzen die daarin worden beschreven. Het materiaal op deze website kan verouderd zijn en het bedrijf doet geen enkele toezegging om dergelijk materiaal bij te werken.

Het materiaal op deze Website wordt geleverd “zoals het is”, zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, biedt het Bedrijf u deze Website aan op basis van het feit dat het Bedrijf alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden uitsluit (inclusief, maar niet beperkt tot, de voorwaarden die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) die zonder deze juridische kennisgeving gevolgen zouden kunnen hebben met betrekking tot deze website.

Aansprakelijkheid

Het Bedrijf, elke andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van deze Website) en alle functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van het Bedrijf sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor enig bedrag of soort van verlies of schade die voor u of een derde partij kan voortvloeien (inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, punitieve of gevolgschade of verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld of verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of anderszins) op enigerlei wijze of in verband met: deze Website; het verlenen van diensten via deze Website; het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van deze Website; alle websites die aan deze website zijn gekoppeld of het materiaal op dergelijke websites; uw download van materiaal van deze website of van websites die aan deze website zijn gekoppeld; of virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze website.

Niets in deze juridische kennisgeving zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf uitsluiten of beperken voor: overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals deze term wordt gedefinieerd door de Unfair Contract Terms Act 1977); of fraude; of een verkeerde voorstelling van zaken over een fundamentele kwestie; of enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving. Als uw gebruik van materiaal op deze Website resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, neemt u alle kosten daarvoor voor uw rekening.

Onze aansprakelijkheid op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins ontstaan ​​in verband met de uitvoering of beoogde uitvoering van deze overeenkomst is strikt beperkt tot de prijs die voor de diensten is betaald.

Beëindiging van toegang

De toegang tot deze website kan op elk moment door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. Onze disclaimer blijft niettemin van kracht bij een dergelijke beëindiging. Toepasselijk recht en jurisdictie Deze juridische kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Geschillen die voortvloeien uit deze juridische kennisgeving vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Algemeen

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet nakomen van deze overeenkomst, indien een dergelijk verzuim te wijten is aan omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen. Als we bij één gelegenheid afstand doen van rechten die ons op grond van deze overeenkomst ter beschikking staan, betekent dit niet dat bij een andere gelegenheid automatisch afstand wordt gedaan van deze rechten. Als een van de voorwaarden van deze overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt geacht, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn welkom en moeten worden gericht aan valentina@valentinabrentersphotography.com.

© Copyright ValentinaBrentersPhotography